• /public/upload/textlink/2/25d3b8.png

  บริการจัดหาคน

   
 • /public/upload/textlink/3/95c4be.png

  จำหน่ายอุปกรณ์

   
 • /public/upload/textlink/4/612b08.png

  บริการหลัก

   

Call Center 0-2374-1077-9

รู้จักอินเตอร์การ์ด

กว่า 24 ปี กับความไว้วางใจด้านการรักษาความปลอดภัย

 

จากประสบการณ์การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยกว่า 24 ปี ปัจจุบันมีพนักงานรักษาความปลอดภัย มากกว่า 4,500 คน หมุนเวียนกันใหบริการ ลูกค้ามากกว่า 600 รายทั่วประเทศ