• /public/upload/textlink/2/25d3b8.png

  บริการจัดหาคน

   
 • /public/upload/textlink/3/95c4be.png

  จำหน่ายอุปกรณ์

   
 • /public/upload/textlink/4/612b08.png

  บริการหลัก

   

Call Center 0-2374-1077-9

บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยชายและหญิงที่มีคุณภาพ โดยพนักงานได้ผ่านการฝึกอบรมจากฝ่ายฝึกอบรมของทางบริษัท ฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตร มาตรฐาน

/public/upload/service/18/original/service_7052e551ffa14560c9dadf52876c37ad.jpg
/public/upload/service/18/original/service_270df2362176c9983f05430e19b893ba.jpg
/public/upload/service/18/original/service_fe1deb9ef279b4bbd3c3f32903bf86a4.jpg
/public/upload/service/18/original/service_1365cce4a50ff4d37a036274118bfcfa.jpg
Call Center 0-2374-1077-9